Obavijest o dopunskoj nastavi

Sukladno članku 75. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ("Narodne novine" br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13 i 152/14) za učenika koji na kraju nastavne godine ima ocjenu nedovoljan (1) iz najviše dva nastavna predmeta, škola je dužna organizirati pomoć u učenju i nadoknađivanju znanja kroz dopunski rad koji je učenik dužan pohađati.

Dopunska nastava počinje 20.6.2017. godine u 10 sati prema rasporedu u tablici.

Raspored dopunskog rada
Predmet Učitelj Razred

Vrijeme

Povijest Sanja Drakulić 5., 6., 7., 8. 10:00
Njemački jezik Jasminka Dodlek 7., 8. 10:00
Hrvatski jezik Ivanka Novak 5. 10:00
Fizika Gordana Piskač-Kocijan 7. 10,00
Matematika Ivana Poljak 6. 10:00