Otvorena radna mjesta

REPUBLIKA HRVATSKA 
ŽUPANIJA MEĐIMURSKA
OSNOVNA ŠKOLA OREHOVICA
ŠKOLSKA ULICA 2
OREHOVICA

KLASA:023-01/18-06
URBROJ: 2109-38-18-01-03

U Orehovici, 4. prosinca  2018.

Na temelju čl. 40. Zakona o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08),  čl. 127. st. 4. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12,  16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14 i 7/17 i 68/18) te čl. 61. Statuta Osnovne škole Orehovica,  Školski odbor Osnovne škole Orehovica raspisuje

NATJEČAJ 
za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Škole

Tekst natječaja preuzmite na poveznici: Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Škole

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od četrdeset i pet (45) dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu: Osnovna škola Orehovica, Školska ulica 2, 40 322 Orehovica, u zatvorenoj omotnici s naznakom „Natječaj za ravnatelja/icu  - ne otvaraj“. 

Predsjednik Školskog odbora Osnovne škole Orehovica
Marko Horvat


 

REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
OSNOVNA ŠKOLA  OREHOVICA
Školska ulica 2, 40 322 Orehovica
Tel/fax: 040-635-020

KLASA:   112-01/18-02
URBROJ: 2109-38-01-18-17

Orehovica, 29. listopada 2018. 

Na temelju Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnim i srednjim školama (Narodne novine, broj 87/08,  86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13 i 68/18) i mjere Hrvatskog zavoda za zapošljavanje „Stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva“ Osnovna škola Orehovica na svojoj mrežnoj stranici http://www.os-orehovica.hr i Oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje objavljuje 

NATJEČAJ 
za popunu radnog mjesta: 

Stručni suradnik/ca (pedagog ili psiholog ili  stručnjak edukacijskog-rehabilitacijskog profila) - 1 izvršitelj/ica za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva, puno radno vrijeme, na određeno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci.  

Uvjeti: Uvjeti prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  (N.N. broj 87/08, 86/09, 92/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14 i 68/18) i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu.

Posebni uvjeti:

a) Nezaposlena osoba bez staža osiguranja u obrazovnoj razini iz područja obrazovanja,
b) Osoba prijavljena u evidenciju nezaposlenih (HZZ),

Prijavi treba priložiti: životopis, presliku dokaza o stečenoj spremi, dokaza o hrvatskom državljanstvu, uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za kaznena djela iz čl. 106. st. 1. Zakona o odgoju i obrazovanju ne starije od šest (6) mjeseci, elektronički zapis HZMO o radno-pravnom statusu i dokaz o nezaposlenosti (HZZ). Dokumenti mogu biti u neovjerenoj preslici.

Sve osobe koje se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji  uz prijavu na natječaj dužni su priložiti pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta  i sve potrebne  dokaze dostupne na mrežnoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja  na adresu škole: Osnovna škola Orehovica, Školska ulica 2, 40 322 Orehovica. 

Natječaj je otvoren od 30.listopada do 7. studenog  2018.godine.Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima izbora prijavljeni kandidati bit će obaviješteni putem web stranice škole www.os-orehovica.hr u zakonskom roku.

Prijavom na javni poziv kandidat/kinja daje privolu za prikupljanje i obradu podataka iz natječajne dokumentacije, a sve u svrhu provedbe natječaja za zapošljavanje kojeg provodi OŠ Orehovica.

    Željko Krištofić, mag.prim.educ.
ravnatelj 


REPUBLIKA HRVATSKA

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
OSNOVNA ŠKOLA  OREHOVICA
Školska ulica 2, 40 322 Orehovica
Tel/fax: 040-635-020

Klasa: 112-01/18-01/01
Urbroj:2109-38-01-18-15

Orehovica, 11. listopada 2018.

Na temelju čl. 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  («Narodne novine», broj 87/08, 86/09, 92/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14 i 68/18), Osnovna škola Orehovica raspisuje

NATJEČAJ 
za popunu radnog mjesta:  

1. Učitelj/ica matematike – jedan  (1)  izvršitelj/ica, na određeno (do povratka radnice s korištenja prava na rad s polovicom radnog vremena), nepuno radno vrijeme – 20 sati tjedno,   

2. Učitelj/ica fizike – jedan  (1)  izvršitelj/ica, na neodređeno nepuno radno vrijeme – 20 sati tjedno,  

3. Učitelj/ica razredne nastave – jedan  (1)  izvršitelj/ica, na određeno (do povratka radnice s bolovanja), puno radno vrijeme,

4. Učitelj/ica razredne nastave – jedan  (1)  izvršitelj/ica, na neodređeno, puno radno vrijeme,

5. Učitelj/ica razredne nastave – dopunsko učenje hrvatskog jezika, jedan  (1)  izvršitelj/ica, na određeno, nepuno radno vrijeme (15 sati tjedno),

Uvjeti prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  (N.N. broj 87/08, 86/09, 92/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13 i 152/14) i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu.

Na natječaj se ravnopravno mogu javiti osobe oba spola.

Prijavi treba priložiti: životopis, preslike dokaza o stečenoj spremi, dokaza o hrvatskom državljanstvu, uvjerenja da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za kaznena djela iz čl. 106. st. 1. Zakona o odgoju i obrazovanju ne starije od šest (6) mjeseci te elektronički zapis HZMO o radno-pravnom statusu. 

Sve osobe koje se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji  uz prijavu na natječaj dužni su  priložiti pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta  i sve potrebne  dokaze dostupne na mrežnoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja.

Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu: Osnovna škola Orehovica, Školska ulica 2, 40 322 Orehovica,  u roku od 8 dana od objave natječaja na oglasnoj ploči škole i mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Škole. Natječaj se raspisuje 11. listopada 2018.

Prijavom na javni poziv pristajete na obradu i korištenje osobnih podataka za potrebe provedbe procesa zapošljavanja kojeg provodi OŠ Orehovica.  

Rezultati natječaja biti će objavljeni na web stranici škole. Natječajna dokumentacija se ne vraća.  

Željko Krištofić, mag.prim.educ.
ravnatelj škole

Temeljem natječaja, uz prethodnu suglasnost Školskog odbora, na radno mjesto učiteljice matematike i fizike primljena je Ivana Poljak, na radno mjesto učiteljice razredne nastave na neodređeno radno vrijeme primljena je Petra Srnec, na radno mjesto učiteljice razredne nastave na određeno radno vrijeme primljena je Petra Ružić, a na radno mjesto učiteljice razredne nastave - dopunsko učenje hrvatskoga jezika - primljena je Ines Leskovar.


 

REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
OSNOVNA ŠKOLA  OREHOVICA
Školska ulica 2, 40 322 Orehovica
Tel/fax: 040-635-020

Klasa: 112-01/18-01/01
Urbroj:2109-38-01-18-16

Orehovica, 11. listopada 2018.

Na temelju čl. 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  («Narodne novine», broj 87/08, 86/09, 92/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14 i 68/18), i  čl. 24. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (NN 10./97., 107./07., 94./13.)  i  čl. 8.  Osnovna škola Orehovica raspisuje 

NATJEČAJ 
za popunu radnog mjesta:  

1. Odgojitelj/ica  predškolskog odgoja, puno radno vrijeme, određeno do 30.6.2019. - 2 izvršitelj/ica.  

Uvjeti: Prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/1997., 107/2007., 94/2013.) članak 24.

Na natječaj se ravnopravno mogu javiti osobe oba spola.

Prijavi treba priložiti: životopis, preslike dokaza o stečenoj spremi, dokaza o hrvatskom državljanstvu, uvjerenja da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za kaznena djela iz čl. 106. st. 1. Zakona o odgoju i obrazovanju ne starije od šest (6) mjeseci te elektronički zapis HZMO o radno-pravnom statusu. 

Sve osobe koje se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji  uz prijavu na natječaj dužni su  priložiti pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta  i sve potrebne  dokaze dostupne na mrežnoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja.

Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu: Osnovna škola Orehovica, Školska ulica 2, 40 322 Orehovica,  u roku od 8 dana od objave natječaja na oglasnoj ploči škole i mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Škole. Natječaj se raspisuje 11. listopada 2018.

Prijavom na javni poziv pristajete na obradu i korištenje osobnih podataka za potrebe provedbe procesa zapošljavanja kojeg provodi OŠ Orehovica.  

Rezultati natječaja biti će objavljeni na web stranici škole. Natječajna dokumentacija se ne vraća.  

Željko Krištofić, mag.prim.educ.
ravnatelj škole

Temeljem natječaja, uz prethodnu suglasnost Školskog odbora, na radno mjesto odgojiteljica predškolskog odgoja primljene su Marijana Višnjić i Monika Kamenić.


 

REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
OSNOVNA ŠKOLA  OREHOVICA
Školska ulica 2, 40 322 Orehovica
Tel/fax: 040-635-020

Klasa: 112-01/18-01/01
Urbroj:2109-38-01-18-14

Orehovica, 10. listopada 2018.

 

Na temelju Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnim i srednjim školama (Narodne novine, broj 87/08,  86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13 i 68/18) i Projektnog prijedloga „IŠKULICA-ŠKOLICA“ u Međimurskoj županiji za školsku godinu 2018./2019., Osnovna škola Orehovica na svojoj mrežnoj stranici http://www.os-orehovica.hr i Oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje objavljuje 

NATJEČAJ 
za popunu radnog mjesta:  

 - Učitelj/ica razredne nastave- 3 izvršitelja, nepuno radno vrijeme, 4 sata dnevno, određeno do 14. lipnja 2019.

 Uvjeti: Uvjeti prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  (N.N. broj 87/08, 86/09, 92/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14 i 68/18) i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu.

Na natječaj se ravnopravno mogu javiti osobe oba spola. 
Prijavi treba priložiti: životopis, preslike dokaza o stečenoj spremi, dokaza o hrvatskom državljanstvu, uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za kaznena djela iz čl. 106. st. 1. Zakona o odgoju i obrazovanju ne starije od šest (6) mjeseci te elektronički zapis HZMO o radno-pravnom statusu. 

Sve osobe koje se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji  uz prijavu na natječaj dužni su  priložiti pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta  i sve potrebne  dokaze dostupne na mrežnoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja.

Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu: Osnovna škola Orehovica, Školska ulica 2, 40 322 Orehovica, u roku od 8 dana od objave natječaja na oglasnoj ploči škole i mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Škole. Natječaj se raspisuje 11. listopada 2018.  

Rezultati natječaja biti će objavljeni na web stranici škole.  Natječajna dokumentacija se ne vraća.      

Prijavom na javni poziv pristajete na obradu i korištenje osobnih podataka za potrebe provedbe procesa zapošljavanja kojeg provodi OŠ Orehovica.

Željko Krištofić, mag.prim.educ.
ravnatelj škole

Temeljem natječaja, uz prethodnu suglasnost Školskog odbora, na radno mjesto učitelja razredne nastave - produženi boravak - primljene su Maja Slaviček, Vlatka Kovač i Tatjana Jakopic.


REPUBLIKA HRVATSKA

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
OSNOVNA ŠKOLA  OREHOVICA
Školska ulica 2, 40 322 Orehovica
Tel/fax: 040-635-020

KLASA:   112-01/18-02
URBROJ: 2109-38-01-18-15

Orehovica, 10. rujna 2018. 

Na temelju Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnim i srednjim školama (Narodne novine, broj 87/08,  86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13 i 68/18) i Projektnog prijedloga „Škole jednakih mogućnosti“ u Međimurskoj županiji za školsku godinu 2018./2019., Osnovna škola Orehovica na svojoj mrežnoj stranici http://www.os-orehovica.hr i Oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje objavljuje

NATJEČAJ 
za popunu radnog mjesta:  

- Pomoćnik /pomoćnica učeniku s teškoćama u predmetnoj nastavi, 2 izvršitelj/ica, nepuno radno vrijeme – ne više od 30 sati tjedno, na određeno  

 

Uvjeti:
- završena najmanje srednja stručna sprema,
- da protiv kandidata nije pokrenut kazneni postupak (potvrda ne starija od 6 mjeseci),

Prednost imaju osobe:
- s iskustvom u radu kao pomoćnik u nastavi,
- koje imaju prethodnu već završenu edukaciju za pomoćnike u nastavi,
- s iskustvom u volontiranju.

Sve osobe koje se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji  uz prijavu na natječaj dužni su priložiti pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta  i sve potrebne  dokaze dostupne na mrežnoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja.
Uz prijavu na natječaj kandidati moraju priložiti: životopis, presliku svjedodžbe/diplome, domovnicu, uvjerenje o nekažnjavanju, potvrdu o završenoj edukaciji za pomoćnike u nastavi.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja  na adresu škole: Osnovna škola Orehovica, Školska ulica 2, 40 322 Orehovica. 

Natječaj je otvoren od 11. do 18. rujna 2018.godine.Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima izbora prijavljeni kandidati bit će obaviješteni u zakonskom roku.

  

    Željko Krištofić, mag.prim.educ.
ravnatelj

Prijavom na javni poziv pristajete na obradu i korištenje osobnih podataka za potrebe provedbe procesa zapošljavanja kojeg provodi OŠ Orehovica.

Temeljem natječaja, uz prethodnu suglasnost Školskog odbora, na radno mjesto pomoćnika učenicima s teškoćama u predmetnoj nastavi primljene su Rahela Magdalenić i Andreja Krnjak.


 

REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
OSNOVNA ŠKOLA  OREHOVICA
Školska ulica 2, 40 322 Orehovica

Tel/fax: 040-635-020
KLASA:   112-01/18-02
URBROJ: 2109-38-01-18-14

Orehovica, 16. kolovoza 2018. 

Na temelju Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnim i srednjim školama (Narodne novine, broj 87/08,  86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13 i 68/18) i Projektnog prijedloga „Škole jednakih mogućnosti“ u Međimurskoj županiji za školsku godinu 2018./2019., Osnovna škola Orehovica na svojoj mrežnoj stranici http://www.os-orehovica.hr i Oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje objavljuje

NATJEČAJ 
za popunu radnih mjesta: 

- Pomoćnik /pomoćnica učenicima s teškoćama u razrednoj nastavi, 3 izvršitelja/ice, nepuno radno vrijeme – ne više od 25 sati tjedno, na određeno  
- Pomoćnik /pomoćnica učenicima s teškoćama u predmetnoj nastavi, 2 izvršitelja/ice, nepuno radno vrijeme – ne više od 30 sati tjedno, na određeno  

 

Uvjeti: 

- završena najmanje srednja stručna sprema, 
- da protiv kandidata nije pokrenut kazneni postupak (potvrda ne starija od 6 mjeseci),

Prednost imaju osobe:
-s iskustvom u radu kao pomoćnik u nastavi,
-koje imaju prethodnu već završenu edukaciju za pomoćnike u nastavi,
-s iskustvom u volontiranju.

Sve osobe koje se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji  uz prijavu na natječaj dužni su priložiti pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta  i sve potrebne dokaze dostupne na mrežnoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja. 

Uz prijavu na natječaj kandidati moraju priložiti: životopis, presliku svjedodžbe/diplome, domovnicu, uvjerenje o nekažnjavanju, potvrdu o završenoj edukaciji za pomoćnike u nastavi.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja  na adresu škole: Osnovna škola Orehovica, Školska ulica 2, 40 322 Orehovica. 


Natječaj je otvoren od 17. do 28. kolovoza 2018.godine.Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima izbora prijavljeni kandidati bit će obaviješteni u zakonskom roku.

  

    Željko Krištofić, mag.prim.educ.
ravnatelj

Temeljem natječaja, uz prethodnu suglasnost Školskog odbora, na radno mjesto pomoćnika učenicima s teškoćama u razrednoj nastavi primljene su Nina Branović, Vlatka Kovač i Ines Leskovar, a na radno mjesto pomoćnika učenicima s teškoćama u predmetnoj nastavi Marijana Višnjić.


 

REPUBLIKA HRVATSKA

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
OSNOVNA ŠKOLA  OREHOVICA
Školska ulica 2, 40 322 Orehovica

Tel/fax: 040-635-020

Klasa: 112-01/18-02/01
Urbroj:2109-38-01-18-4

Orehovica, 6. 4. 2018.

Na temelju čl. 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  («Narodne novine», broj 87/08, 86/09, 92/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13 i 152/14), Osnovna škola Orehovica raspisuje

NATJEČAJ
za popunu slobodnih  radnih mjesta 

1. Učitelj/ica matematike – jedan  (1)  izvršitelj/ica, na određeno (do povratka radnice s korištenja prava na rad s polovicom radnog vremena), nepuno radno vrijeme – 20 sati tjedno,   

Uvjeti prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  (N.N. broj 87/08, 86/09, 92/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13 i 152/14) i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu.

Na natječaj se ravnopravno mogu javiti osobe oba spola.

Prijavi treba priložiti: životopis, preslike dokaza o stečenoj spremi, dokaza o hrvatskom državljanstvu, uvjerenja da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za kaznena djela iz čl. 106. st. 1. Zakona o odgoju i obrazovanju ne starije od šest (6) mjeseci te elektronički zapis HZMO o radno-pravnom statusu. 

Sve osobe koje se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji  uz prijavu na natječaj dužni su  priložiti pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta  i sve potrebne  dokaze dostupne na mrežnoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja (poveznica).

Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu: Osnovna škola Orehovica, Školska ulica 2, 40 322 Orehovica,  u roku od 8 dana od objave natječaja na oglasnoj ploči škole i mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Škole. Natječaj se raspisuje 6.4.2018.

Rezultati natječaja biti će objavljeni na web stranici škole.  

Željko Krištofić, mag.prim.educ.
ravnatelj škole

Temeljem natječaja, uz prethodnu suglasnost Školskog odbora, na radno mjesto učitelja/ice matematike primljena je Ivana Poljak (mag. prim. educ.).


 

REPUBLIKA HRVATSKA

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
OSNOVNA ŠKOLA  OREHOVICA
Školska ulica 2, 40 322 Orehovica

Tel/fax: 040-635-020

Klasa: 112-01/18-01
Urbroj:2109-38-01-18-1

Orehovica, 5. 3. 2018.

Na temelju čl. 24. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (NN 10./97., 107./07., 94./13.)  i  čl. 8. Pravilnika o radu, Osnovna škola Orehovica, Školska ulica 2, 40322 Orehovica, raspisuje

NATJEČAJ
za popunu radnog mjesta 

1. Odgojitelj/ica  predškolskog odgoja, puno radno vrijeme, određeno do 30.6.2018. - 1 izvršitelj/ica.   

Na natječaj se ravnopravno mogu javiti osobe oba spola.

Prijavi treba priložiti: životopis, preslike dokaza o stečenoj spremi, dokaza o hrvatskom državljanstvu, uvjerenja da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za kaznena djela iz čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ne starije od šest (6) mjeseci te elektronički zapis HZMO o radno-pravnom statusu.  Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je, u prijavi na natječaj,  pozvati se na to pravo i priložiti dokaze o ostvarivanju prava prednosti na koje se poziva.

Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu: Osnovna škola Orehovica, Školska ulica 2, 40 322 Orehovica,  u roku od 8 dana od objave natječaja na oglasnoj ploči škole i mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Škole. Natječaj se raspisuje 5.3.2018. Priložena natječajna dokumentacija se ne vraća.

Rezultati natječaja biti će objavljeni na web stranici škole.  

Željko Krištofić, mag.prim.educ.
ravnatelj škole

Rezultat natječaja:
Na temelju natječaja objavljenog na internet stranici HZZ-a i OŠ Orehovica za radno mjesto odgojitelja/ice Školski odbor OŠ Orehovica dao je suglasnost ravnatelju za zapošljavanje Branke Klinec.


 

REPUBLIKA HRVATSKA

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
OSNOVNA ŠKOLA  OREHOVICA
Školska ulica 2, 40 322 Orehovica

Tel/fax: 040-635-020

Klasa: 112-01/17-01
Urbroj:2109-38-01-17-22

Orehovica, 12. 12. 2017.

Na temelju čl. 24. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (NN 10./97., 107./07., 94./13.)  i  čl. 8. Pravilnika o radu, Osnovna škola Orehovica, Školska ulica 2, 40322 Orehovica, raspisuje

NATJEČAJ
za popunu radnog mjesta 

1. Odgojitelj/ica  predškolskog odgoja, puno radno vrijeme, određeno do 30.6.2018. - 1 izvršitelj/ica.   

Uvjeti:
Prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/1997., 107/2007., 94/2013.) članak 24.

Na natječaj se ravnopravno mogu javiti osobe oba spola.

Prijavi treba priložiti: životopis, preslike dokaza o stečenoj spremi, dokaza o hrvatskom državljanstvu, uvjerenja da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za kaznena djela iz čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ne starije od šest (6) mjeseci te elektronički zapis HZMO o radno-pravnom statusu.  

Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu: Osnovna škola Orehovica, Školska ulica 2, 40 322 Orehovica,  u roku od 8 dana od objave natječaja na oglasnoj ploči škole i mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Škole. Natječaj se raspisuje 13.12.2017. Natječajna dokumentacija se ne vraća. 

Rezultati natječaja biti će objavljeni na web stranici škole.  

Željko Krištofić, mag.prim.educ.
ravnatelj škole

Rezultat natječaja:
Na temelju natječaja objavljenog na internet stranici HZZ-a i OŠ Orehovica za radno mjesto odgojitelja/ice Školski odbor OŠ Orehovica dao je suglasnost ravnatelju za zapošljavanje Maje Slaviček.

 

  ZAVRŠENI NATJEČAJI


 

REPUBLIKA HRVATSKA

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
OSNOVNA ŠKOLA  OREHOVICA
Školska ulica 2, 40 322 Orehovica

Tel/fax: 040-635-020

KLASA:   112-01/17-02
URBROJ: 2109-38-01-17-12

Orehovica, 12. listopada 2017. 

Na temelju Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnim i srednjim školama (Narodne novine, broj 87/08,  86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12 i 94/13) Osnovna škola Orehovica na svojoj mrežnoj stranici http://www.os-orehovica.hr i Oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje objavljuje

NATJEČAJ
za popunu radnog mjesta

- Pomoćnika /pomoćnica učeniku s teškoćama u predmetnoj nastavi, 1 izvršitelj, nepuno radno vrijeme – ne više od 30 sati tjedno, na određeno  

 

Uvjeti: 
- završena najmanje srednja stručna sprema, 
- da protiv kandidata nije pokrenut kazneni postupak (potvrda ne starija od 6 mjeseci).

Prednost imaju osobe:
-s iskustvom u radu kao pomoćnik u nastavi,
-koje imaju prethodnu već završenu edukaciju za pomoćnike u nastavi,
-s iskustvom u volontiranju.

Uz prijavu na natječaj kandidati moraju priložiti: životopis, presliku svjedodžbe/diplome, domovnicu, uvjerenje o nekažnjavanju, potvrdu o završenoj edukaciji za pomoćnike u nastavi.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja  na adresu škole: Osnovna škola Orehovica, Školska ulica 2, 40 322 Orehovica. 

Natječaj je otvoren od 12. do 19. listopada 2017.godine.Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima izbora prijavljeni kandidati bit će obaviješteni u zakonskom roku.

Željko Krištofić, mag.prim.educ.
ravnatelj

NATJEČAJ JE PONIŠTEN! Preuzmite dokument poništenja natječaja.


 

REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
OSNOVNA ŠKOLA  OREHOVICA
Školska ulica 2, 40 322 Orehovica

Klasa: 112-01/17-02/01
Urbroj:2109-38-01-17-19

Orehovica, 6. 10. 2017.

 

Na temelju čl. 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  («Narodne novine», broj 87/08, 86/09, 92/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13 i 152/14), Osnovna škola Orehovica raspisuje

 

NATJEČAJ
za popunu slobodnih  radnih mjesta 

 

 1. Učitelj/ica matematike – jedan  (1)  izvršitelj/ica, na određeno (do povratka radnice s korištenja prava na rad s polovicom radnog vremena), nepuno radno vrijeme – 20 sati tjedno,   
 2. Učitelj/ica razredne nastave- dva (2) izvršitelja/ice, na određeno (zamjena) – puno radno vrijeme,
 3. Knjižničar/ka – jedan (1) izvršitelj/ica, na određeno (zamjena za bolovanje), puno radno vrijeme,
 4. Učitelj/ica likovne kulture- jedan izvršitelj/ica, na neodređeno, nepuno radno vrijeme od 24 sata  tjedno.

 

Uvjeti prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  (N.N. broj 87/08, 86/09, 92/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13 i 152/14) i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu.

Na natječaj se ravnopravno mogu javiti osobe oba spola.

Prijavi treba priložiti: životopis, preslike dokaza o stečenoj spremi, dokaza o hrvatskom državljanstvu, uvjerenja da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za kaznena djela iz čl. 106. st. 1. Zakona o odgoju i obrazovanju ne starije od šest (6) mjeseci te elektronički zapis HZMO o radno-pravnom statusu.  

Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu: Osnovna škola Orehovica, Školska ulica 2, 40 322 Orehovica,  u roku od 8 dana od objave natječaja na oglasnoj ploči škole i mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Škole. Natječaj se raspisuje 6.10.2017.

Rezultati natječaja biti će objavljeni na web stranici škole.  

Željko Krištofić, mag.prim.educ.
ravnatelj škole

Rezultati natječaja:
Temeljem natječaja, uz prethodnu suglasnost Školskog odbora, na radno mjesto učitelja/ice matematike primljena je Ivana Poljak (mag. prim. educ.), na radno mjesto učitelja/ice razredne nastave primljeni su Marko Ružić (mag. prim. educ.) i Dubravka Drvenkar (mag. prim. educ.), na radno mjesto knjižničara/ke primljena je Nataša Borščak (dipl. bibl.), a na radno mjesto učitelja/ice likovne kulture primljena je Maja Šarec Dvorski (mag. likovne pedagogije).


 

REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
OSNOVNA ŠKOLA  OREHOVICA
Školska ulica 2, 40 322 Orehovica

Klasa: 112-01/17-01
Urbroj:2109-38-01-17-20

Orehovica, 6. 10. 2017.

 

Na temelju čl. 24. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (NN 10./97., 107./07., 94./13.)  i  čl. 8. Pravilnika o radu, Osnovna škola Orehovica, Školska ulica 2, 40322 Orehovica, raspisuje

NATJEČAJ
za popunu radnih mjesta 

 1. Odgojitelj/ica  predškolskog odgoja, puno radno vrijeme, određeno do 30.6.2018.

             - 3 izvršitelja/ice.  

 

Uvjeti: 

Prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/1997., 107/2007., 94/2013.) članak 24.

Na natječaj se ravnopravno mogu javiti osobe oba spola.

Prijavi treba priložiti: životopis, preslike dokaza o stečenoj spremi, dokaza o hrvatskom državljanstvu, uvjerenja da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za kaznena djela iz čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ne starije od šest (6) mjeseci te elektronički zapis HZMO o radno-pravnom statusu.  

Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu: Osnovna škola Orehovica, Školska ulica 2, 40 322 Orehovica,  u roku od 8 dana od objave natječaja na oglasnoj ploči škole i mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Škole. Natječaj se raspisuje 6.10.2017.

Rezultati natječaja biti će objavljeni na web stranici škole.  

Željko Krištofić, mag.prim.educ.
ravnatelj škole

Rezultati natječaja:
Temeljem natječaja, uz prethodnu suglasnost Školskog odbora, na radno mjesto odgojitelja/ice predškolskog odgoja primljene su Monika Kamenić (odgojitelj predškolske djece), Martina Brezovec Jurinec (odgojitelj predškolske djece) i Petra Ivanušić (mag. prim. educ.)


 

REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
OSNOVNA ŠKOLA  OREHOVICA
Školska ulica 2, 40 322 Orehovica

Klasa: 112-01/17-02/01
Urbroj:2109-38-01-17-21

Orehovica, 6. 10. 2017.

 

Na temelju čl. 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  («Narodne novine», broj 87/08, 86/09, 92/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13 i 152/14), Osnovna škola Orehovica raspisuje

NATJEČAJ
za popunu slobodnog  radnog mjesta 

 1. Kuhar/ica – jedan  (1)  izvršitelj/ica, na neodređeno, puno radno vrijeme    

 

Uvjeti prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  (N.N. broj 87/08, 86/09, 92/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13 i 152/14). 

Na natječaj se ravnopravno mogu javiti osobe oba spola.

Prijavi treba priložiti: životopis, preslike dokaza o stečenoj spremi, dokaza o hrvatskom državljanstvu, uvjerenja da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za kaznena djela iz čl. 106. st. 1. Zakona o odgoju i obrazovanju ne starije od šest (6) mjeseci te elektronički zapis HZMO o radno-pravnom statusu.  

Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu: Osnovna škola Orehovica, Školska ulica 2, 40 322 Orehovica,  u roku od 8 dana od objave natječaja na oglasnoj ploči škole i mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Škole. Natječaj se raspisuje 6.10.2017.

 

Rezultati natječaja biti će objavljeni na web stranici škole.  

Željko Krištofić, mag.prim.educ.
ravnatelj škole

Rezultati natječaja:

 

Temeljem natječaja, uz prethodnu suglasnost Školskog odbora, na radno mjesto kuhara/ice primljena je Sandra Kovač, SSS kuharica.


REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
OSNOVNA ŠKOLA  OREHOVICA

Školska ulica 2, 40 322 Orehovica

Tel/fax: 040-635-020
KLASA:   112-01/17-02
URBROJ: 2109-38-01-17-08

Orehovica, 14. kolovoza 2017. 

Na temelju Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnim i srednjim školama (Narodne novine, broj 87/08,  86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12 i 94/13) i Projektnog prijedloga „Škole jednakih mogućnosti“ u Međimurskoj županiji za školsku godinu 2017./2018., Osnovna škola Orehovica na svojoj mrežnoj stranici http://www.os-orehovica.hr i Oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje objavljuje

NATJEČAJ ZA POPUNU RADNIH MJESTA

1. Pomoćnik /pomoćnica učenicima s teškoćama u razrednoj nastavi, 4 izvršitelja/ice, nepuno radno vrijeme – ne više od 25 sati tjedno, na određeno  

2. Pomoćnika /pomoćnica učeniku s teškoćama u predmetnoj nastavi, 1 izvršitelj, nepuno radno vrijeme – ne više od 30 sati tjedno, na određeno  

Uvjeti: 

- završena najmanje srednja stručna sprema, 
- da protiv kandidata nije pokrenut kazneni postupak (potvrda ne starija od 6 mjeseci).

Prednost imaju osobe:

- s iskustvom u radu kao pomoćnik u nastavi,
- koje imaju prethodnu već završenu edukaciju za pomoćnike u nastavi,
- s iskustvom u volontiranju.

Uz prijavu na natječaj kandidati moraju priložiti: životopis, presliku svjedodžbe/diplome, domovnicu, uvjerenje o nekažnjavanju, potvrdu o završenoj edukaciji za pomoćnike u nastavi.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja  na adresu škole: Osnovna škola Orehovica, Školska ulica 2, 40 322 Orehovica. 

Natječaj je otvoren od 14. do 22. kolovoza 2017.godine. Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima izbora prijavljeni kandidati bit će obaviješteni u zakonskom roku.

Željko Krištofić, mag.prim.educ.
ravnatelj

Rezultati natječaja:

Temeljem natječaja, uz prethodnu suglasnost Školskog odbora, na radno mjesto pomoćnik/pomoćnica učenicima s teškoćama u razrednoj nastavi primljeni su Nina Branović, Damijan Bermanec, Vlatka Kovač i Ines Leskovar, a na radno mjesto pomoćnik/pomoćnica učenicima s teškoćama u predmetnoj nastavi primljena je Tanja Sabol.


REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
OSNOVNA ŠKOLA OREHOVICA
Školska ulica 2, 40 322 Orehovica 

Klasa: 112-01/17-02/01
Urbroj: 2109-38- 01-17-07

Orehovica, 13. 3. 2017.

Na temelju čl. 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi («Narodne novine», broj 87/08, 86/09, 92/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13 i 152/14), Osnovna škola Orehovica raspisuje

NATJEČAJ
za popunu slobodnog radnog mjesta

 1. Učitelj/ica likovne kulture – jedan (1) izvršitelj/ica, na neodređeno, nepuno radno vrijeme (24 sata tjedno)

Uvjeti prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (N.N. broj 87/08, 86/09, 92/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13 i 152/14) i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu.

Na natječaj se ravnopravno mogu javiti osobe oba spola.

Prijavi treba priložiti: životopis, preslike dokaza o stečenoj spremi, dokaza o hrvatskom državljanstvu i uvjerenja da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za kaznena djela iz čl. 106. st. 1. Zakona o odgoju i obrazovanju ne starije od šest (6) mjeseci te elektronički zapis HZMO o radno-pravnom statusu.

Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu: Osnovna škola Orehovica, Školska ulica 2, 40 322 Orehovica, u roku od 8 dana od objave natječaja na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Škole te na oglasnoj ploči Škole. Natječaj se raspisuje 13.3.2017.

Rezultati natječaja biti će objavljeni na web stranici škole.

Željko Krištofić, mag.prim.educ.
ravnatelj škole

Rezultati natječaja:

Temeljem natječaja, uz prethodnu suglasnost Školskog odbora, na radno mjesto učitelja/ice likovne kulture primljena je Lea Krušelj, magistra edukacije likovne kulture


REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
OSNOVNA ŠKOLA OREHOVICA
Školska ulica 2, 40 322 Orehovica 

Klasa: 112-01/17-02/01
Urbroj:2109-38-01-17-03

Orehovica, 17. 2. 2017.

Na temelju čl. 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  («Narodne novine», broj 87/08, 86/09, 92/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13 i 152/14), Osnovna škola Orehovica raspisuje

NATJEČAJ
za popunu slobodnog radnog mjesta

 1. Učitelj/ica matematike – jedan  (1)  izvršitelj/ica, na određeno (zamjena za rodiljni), puno radno vrijeme   

Uvjeti prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  (N.N. broj 87/08, 86/09, 92/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13 i 152/14) i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu.

Na natječaj se ravnopravno mogu javiti osobe oba spola.

Prijavi treba priložiti: životopis, preslike dokaza o stečenoj spremi, dokaza o hrvatskom državljanstvu i uvjerenja da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za kaznena djela iz čl. 106. st. 1. Zakona o odgoju i obrazovanju ne starije od šest (6) mjeseci te elektronički zapis HZMO o radno-pravnom statusu.  

Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu: Osnovna škola Orehovica, Školska ulica 2, 40 322 Orehovica,  u roku od 8 dana od objave natječaja na oglasnoj ploči škole i mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Škole. Natječaj se raspisuje 17.2.2017.

Rezultati natječaja biti će objavljeni na web stranici škole.  

Željko Krištofić, mag.prim.educ.
ravnatelj škole

Rezultati natječaja:

Temeljem natječaja, uz prethodnu suglasnost Školskog odbora, na radno mjesto učitelja/ice matematike primljena je Ivana Poljak, mag. prim. educ.


REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
OSNOVNA ŠKOLA OREHOVICA
Školska ulica 2, 40 322 Orehovica 

Klasa: 112-01/16-02
Urbroj:2109-38-01-16-24

Orehovica, 24. 11. 2016.

Na temelju čl. 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi («Narodne novine», broj 87/08, 86/09, 92/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13 i 152/14), Osnovna škola Orehovica raspisuje

NATJEČAJ
za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

Učitelj/ica njemačkog jezika – jedan  (1)  izvršitelj/ica,  za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa, puno radno vrijeme, na određeno u trajanju od 12 mjeseci.

Uvjeti: Prema odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 94/13. i 152/14.) i Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (NN 47/96, 56/01). 

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa, kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete za zasnivanje radnog odnosa te imati odgovarajuću stručnu spremu predviđenu čl. 105.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Na natječaj se ravnopravno mogu javiti osobe oba spola.

Pismene prijave podnose se osobno, šalju poštom na adresu: Osnovna škola Orehovica, Školska ulica 2, 40 322 Orehovica ili e-mailom na adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. s naznakom: «Za natječaj»  u roku od 8 dana od objave natječaja na oglasnoj ploči škole i mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Škole. Natječaj se raspisuje 24.11.2016.

Prijavi treba priložiti životopis te preslike dokaza o stečenoj spremi, dokaza o hrvatskom državljanstvu, uvjerenja da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za kaznena djela iz čl. 106. st. 1. Zakona o odgoju i obrazovanju ne starije od šest (6) mjeseci te zapis o evidentiranom radnom stažu od hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Kandidati će biti obaviješteni o rezultatima natječaja u zakonskom roku. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.  

Željko Krištofić, mag.prim.educ.
ravnatelj škole

Rezultat natječaja:

Temeljem natječaja, uz prethodnu suglasnost Školskog odbora, na radno mjesto učiteljice njemačkog jezika, stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa primljena je Leona Pokrivačmagistra eduakcije njemačkog jezika i književnosti i magistra pedagogije.


REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
OSNOVNA ŠKOLA OREHOVICA
Školska ulica 2, 40 322 Orehovica 

Klasa: 112-01/16-02
Urbroj: 2109-38-01-16-24

Orehovica, 14. 11. 2016.

Na temelju čl. 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi («Narodne novine», broj 87/08, 86/09, 92/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13 i 152/14), Osnovna škola Orehovica raspisuje

NATJEČAJ
za popunu slobodnog radnog mjesta 

 1. Stručni suradnik psiholog – jedan  (1)  izvršitelj/ica, na određeno, puno radno vrijeme (zamjena )

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa, kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete za zasnivanje radnog odnosa te imati odgovarajuću stručnu spremu predviđenu čl. 105.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Na natječaj se ravnopravno mogu javiti osobe oba spola.

Pismene prijave podnose se osobno, šalju poštom na adresu: Osnovna škola Orehovica, Školska ulica 2, 40 322 Orehovica ili e-mailom na adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. s naznakom: «Za natječaj»  u roku od 8 dana od objave natječaja na oglasnoj ploči škole i mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Škole. Natječaj se raspisuje 14.11.2016.

Prijavi treba priložiti životopis te preslike dokaza o stečenoj spremi, dokaza o hrvatskom državljanstvu i uvjerenja da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za kaznena djela iz čl. 106. st. 1. Zakona o odgoju i obrazovanju ne starije od šest (6) mjeseci.

Kandidati će biti obaviješteni o rezultatima natječaja u zakonskom roku. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.  

Željko Krištofić, mag. prim. educ.
ravnatelj škole

Rezultat natječaja:

Temeljem natječaja, uz prethodnu suglasnost Školskog odbora, na radno mjesto stručnog suradnika psihologa primljen je Nikola Petričević, magistar psihologije.


REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
OSNOVNA ŠKOLA OREHOVICA
Školska ulica 2, 40 322 Orehovica 

Klasa: 112-01/16-02
Urbroj:2109-38-01-16-23

Orehovica, 19. 10. 2016.

Na temelju čl. 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi («Narodne novine», broj 87/08, 86/09, 92/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13 i 152/14), Osnovna škola Orehovica raspisuje

NATJEČAJ
za popunu slobodnog radnog mjesta 

 1. Učitelj/ica likovne kulture – jedan  (1)  izvršitelj/ica, na neodređeno, nepuno radno vrijeme (24 sata tjedno, 4,8 sati dnevno)   

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa, kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete za zasnivanje radnog odnosa te imati odgovarajuću stručnu spremu predviđenu čl. 105.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Na natječaj se ravnopravno mogu javiti osobe oba spola.

Pismene prijave podnose se osobno, šalju poštom na adresu: Osnovna škola Orehovica, Školska ulica 2, 40 322 Orehovica ili e-mailom na adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. s naznakom: «Za natječaj»  u roku od 8 dana od objave natječaja na oglasnoj ploči škole i mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Škole. Natječaj se raspisuje 19. 10. 2016.

Prijavi treba priložiti životopis te preslike dokaza o stečenoj spremi, dokaza o hrvatskom državljanstvu i uvjerenja da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za kaznena djela iz čl. 106. st. 1. Zakona o odgoju i obrazovanju ne starije od šest (6) mjeseci.

Kandidati će biti obaviješteni o rezultatima natječaja u zakonskom roku. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.  

Željko Krištofić, mag. prim. educ.
ravnatelj škole

Rezultat natječaja:

Temeljem natječaja, uz prethodnu suglasnost Školskog odbora, na radno mjesto učiteljice likovne kulture primljena je Ljiljana Šarić, mag. ing. tekstilnog i modnog dizajna.


REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
OSNOVNA ŠKOLA OREHOVICA
Školska ulica 2, 40 322 Orehovica 

Klasa: 112-01/16-02
Urbroj: 2109-38- 01-16- 21

Orehovica, 10. 10. 2016.

Na temelju čl. 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi («Narodne novine», broj 87/08, 86/09, 92/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13 i 152/14), Osnovna škola Orehovica raspisuje

NATJEČAJ
za popunu slobodnog radnog mjesta

 1. Učitelj/ica njemačkog jezika – jedan (1) izvršitelj/ica, na određeno (zamjena za rodiljni dopust), nepuno radno vrijeme (20 sati tjedno),
 2. Učitelj/ica matematike – jedan (1) izvršitelj/ica, na određeno (zamjena za rodiljni dopust), puno radno vrijeme,
 3. Kuhar/ica – jedan izvršitelj/ica, na određeno (zamjena), puno radno vrijeme

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa, kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete za zasnivanje radnog odnosa te imati odgovarajuću stručnu spremu predviđenu čl. 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Na natječaj se ravnopravno mogu javiti osobe oba spola.

Pismene prijave podnose se osobno, šalju poštom ili e-mailom na adresu: Osnovna škola Orehovica, Školska ulica 2, 40 322 Orehovica, s naznakom: «Za natječaj» u roku od 8 dana od objave natječaja na oglasnoj ploči škole i mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Škole. Natječaj se raspisuje 10.10.2016.

Prijavi treba priložiti životopis te preslike dokaza o stečenoj spremi, dokaza o hrvatskom državljanstvu i uvjerenja da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za kaznena djela iz čl. 106. st. 1. Zakona o odgoju i obrazovanju ne starije od šest (6) mjeseci.

Kandidati će biti obaviješteni o rezultatima natječaja u zakonskom roku. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Željko Krištofić, mag. prim. educ.
ravnatelj škole

Rezultati natječaja:

Temeljem natječaja, uz prethodnu suglasnost Školskog odbora, na radno mjesto učitelja/ice njemačkog jezika  primljene su Sandra Kocijan, mag. educ. njemačkog jezika i književnosti i Silvija Jagec, dipl. uč. razredne nastave s pojačanim programom iz predmeta njemački jezik; na radno mjesto učitelja/ice matematike primljena je Jelena Sokač, mag. prim. educ. te na radno mjesto kuharice Sandra Kovač, SSS kuhar.


REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
OSNOVNA ŠKOLA OREHOVICA
Školska ulica 2, 40 322 Orehovica
Tel/fax: 040-635- 020
Klasa: 112-01/16-02
Urbroj:2109-38- 01-16- 22

Orehovica, 10. 10. 2016.

Na temelju čl. 24. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (NN 10./97., 107./07., 94./13.) i čl. 8. Pravilnika o radu, Osnovna škola Orehovica, Školska ulica 2, 40322 Orehovica raspisuje

 NATJEČAJ
za popunu radnog mjesta

1. Odgojitelj/ica predškolskog odgoja, puno radno vrijeme, određeno do 30.6.2017.
    - 3 izvršitelja/ice.

Uvjeti: 
Prema Zakonu o predškolskom odgoju i naobrazbi.

Pismene prijave podnose se osobno, šalju poštom ili e-mailom na adresu: Osnovna škola Orehovica, Školska ulica 2, 40 322 Orehovica, s naznakom: «Za natječaj» u roku od 8 dana od objave natječaja na oglasnoj ploči škole i mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Škole. Natječaj se raspisuje 10.10.2016.

Prijavi treba priložiti životopis te preslike dokaza o stečenoj spremi, dokaza o hrvatskom državljanstvu i uvjerenja da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za kaznena djela iz čl. 106. st. 1. Zakona o odgoju i obrazovanju ne starije od šest (6) mjeseci.

Kandidati će biti obaviješteni o rezultatima natječaja u zakonskom roku. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Željko Krištofić, mag. prim. educ.
ravnatelj

Rezultat natječaja:

Temeljem natječaja, uz prethodnu suglasnost Školskog odbora, na radno mjesto odgojiteljica predškolskog odgoja primljene su Monika Kamenić (odgojitelj predškolske djece), Maja Slaviček mag. prim. educ. i Ljiljana Topličanec, mag. prim. educ.


REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
OSNOVNA ŠKOLA OREHOVICA
Školska ulica 2, 40 322 Orehovica

Tel/fax: 040-635- 020
KLASA: 112-01/16-02
URBROJ: 2109-38-01-15-02

Orehovica, 20. rujna 2016.

Osnovna škola Orehovica, objavljuje

NATJEČAJ

za pomagač/ica u nastavi učeniku s teškoćama, 1 izvršitelj, puno radno vrijeme – na određeno do 15.6.2017.

Uvjeti:

Osoba koja se prijavljuje na natječaj mora udovoljavati uvjetima za mjeru „Javni rad - Mladi za mlade“ (osoba sa završenim srednjoškolskim obrazovanjem u četverogodišnjem trajanju ili sa završenim prvim stupnjem visokoškolskog obrazovanja prijavljena u evidenciju nezaposlenih ili za mjeru „Javni rad – Pojedinačni projekti“ Uz prijavu na natječaj kandidati moraju priložiti: životopis, presliku svjedodžbe/diplome, domovnicu, uvjerenje o nekažnjavanju, potvrdu zavoda da je kandidat nezaposlena osoba registrirana na tržištu rada.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja na adresu škole: Osnovna škola Orehovica, Školska ulica 2, 40 322 Orehovica.

Natječaj je otvoren od 20. do 28. rujna 2016.godine. Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. O rezultatima izbora prijavljeni kandidati bit će obaviješteni u zakonskom roku.

Željko Krištofić, mag. prim. educ.
ravnatelj

Rezultat natječaja:

Temeljem natječaja, uz prethodnu suglasnost Školskog odbora, na radno mjesto pomagač/ica u nastavi učeniku s teškoćama primljena je Sanela Bočkaj.


KLASA:   112-01/16-02
URBROJ: 2109-38-16-17
Nadnevak: 24.8.2016. 


Na temelju projektnog prijedloga „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza II“, Osnovna škola Orehovica, objavljuje

NATJEČAJ
za pomoćnika /pomoćnicu učenicima s teškoćama:

Pomoćnik/ca učeniku s teškoćama u razrednoj nastavi, 4 izvršitelja, nepuno radno vrijeme – 25 sati tjedno, na određeno.

Uvjeti:
- završena najmanje srednja stručna sprema,
- kandidat mora biti nezaposlena osoba registrirana na tržištu rada (HZZ),
 Uz prijavu na natječaj kandidati moraju priložiti: životopis, presliku svjedodžbe/diplome, domovnice, uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci), potvrdu HZZ da je kandidat nezaposlena osoba registrirana na tržištu rada.
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja  na adresu škole: Osnovna škola Orehovica, Školska ulica 2, 40 322 Orehovica.
Natječaj je otvoren od 24.8.2016.g. do 1.9.2016. godine. Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
O rezultatima izbora prijavljeni kandidati bit će obaviješteni u zakonskom roku.  

Željko Krištofić, mag. prim. educ.
ravnatelj

Rezultat natječaja:

Temeljem natječaja, uz prethodnu suglasnost Školskog odbora, na radno mjesto pomoćnika u nastavi primljene su Nina Branović, Dubravka Drvenkar, Maja Orsag i Tanja Sabol.


REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
OSNOVNA ŠKOLA OREHOVICA

Klasa: 112-01/16-02
Urbroj: 2109-38-01-16-08

Orehovica, 29. lipnja 2016.

OŠ Orehovica, Orehovica, objavljuje

JAVNI POZIV

za zapošljavanje

1. Romski pomagač/pomagačica u školi - puno, određeno vrijeme (povećan opseg poslova) - 6 izvršitelja/ica.

Uz prijavu priložiti:

 • životopis,
 • dokaz o završenoj školi,
 • domovnicu (preslika),
 • Izjavu o neosuđivanju za kaznena djela iz čl. 106. st. 1. Zakona o odgoju i obrazovanju,
 • potpisanu Izjavu da je pripadnik romske nacionalne manjine.

Natječaj se raspisuje 29. lipnja 2016.

Prijave o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od osam dana objave natječaja na adresu: OŠ Orehovica, Školska ulica 2, 40 322 Orehovica.

Mogućnost zaposlenja kroz program javnih radova.

ravnatelj
Željko Krištofić, mag. prim. educ.


REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
OSNOVNA ŠKOLA OREHOVICA

Klasa: 112-01/16-02
Urbroj:2109-38-01-16-05
Orehovica, 1. 3. 2016.

Na temelju čl. 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  («Narodne novine», broj 87/08, 86/09, 92/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13 i 152/14), Osnovna škola Orehovica raspisuje


NATJEČAJ
za popunu slobodnog radnog mjesta


1. Učitelj/ica njemačkog jezika – jedan  (1)  izvršitelj/ica, na određeno (zamjena za bolovanje), nepuno radno vrijeme (20 sati tjedno, 4 sata dnevno)  

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa, kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete za zasnivanje radnog odnosa te imati odgovarajuću stručnu spremu predviđenu čl. 105.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Na natječaj se ravnopravno mogu javiti osobe oba spola.

Pismene prijave podnose se osobno ili šalju poštom na adresu: Osnovna škola Orehovica, Školska ulica 2, 40 322 Orehovica, s naznakom: «Za natječaj»  u roku od 8 dana od objave natječaja na oglasnoj ploči škole i mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Škole. Natječaj se raspisuje 1.3.2016.

Prijavi treba priložiti životopis te preslike dokaza o stečenoj spremi, dokaza o hrvatskom državljanstvu i uvjerenja da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za kaznena djela iz čl. 106. st. 1. Zakona o odgoju i obrazovanju ne starije od šest (6) mjeseci.
Kandidati će biti obaviješteni o rezultatima natječaja u zakonskom roku. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. 

Željko Krištofić, mag. prim. educ.
ravnatelj škole

Rezultat natječaja:

Temeljem natječaja, uz prethodnu suglasnost Školskog odbora, na radno mjesto učitelja/ice njemačkog jezika primljena je Silvija Jagec, dipl. uč. razredne nastave s pojačanim programom iz predmeta njemački jezik.


REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
OSNOVNA ŠKOLA OREHOVICA

Klasa: 112-01/16-02
Urbroj:2109-38-01-16-05
Orehovica, 1. 3. 2016.

Na temelju čl. 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  («Narodne novine», broj 87/08, 86/09, 92/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13 i 152/14), Osnovna škola Orehovica raspisuje

NATJEČAJ
za popunu slobodnog radnog mjesta

1. Učitelj/ica matematike – jedan  (1)  izvršitelj/ica, na određeno (zamjena za bolovanje), puno radno vrijeme  


Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa, kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete za zasnivanje radnog odnosa te imati odgovarajuću stručnu spremu predviđenu čl. 105.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Na natječaj se ravnopravno mogu javiti osobe oba spola.

Pismene prijave podnose se osobno ili šalju poštom na adresu: Osnovna škola Orehovica, Školska ulica 2, 40 322 Orehovica, s naznakom: «Za natječaj»  u roku od 8 dana od objave natječaja na oglasnoj ploči škole i mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Škole. Natječaj se raspisuje 1.3.2016.

Prijavi treba priložiti životopis te preslike dokaza o stečenoj spremi, dokaza o hrvatskom državljanstvu i uvjerenja da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za kaznena djela iz čl. 106. st. 1. Zakona o odgoju i obrazovanju ne starije od šest (6) mjeseci.
Kandidati će biti obaviješteni o rezultatima natječaja u zakonskom roku. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. 


Željko Krištofić, mag. prim. educ.
ravnatelj škole

Rezultat natječaja:

Temeljem natječaja, uz prethodnu suglasnost Školskog odbora, na radno mjesto učitelja/ice matematike primljena je Jelena Sokač, mag. prim. educ. 


REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
OSNOVNA ŠKOLA OREHOVICA

KLASA: 112-01/16-02
URBROJ: 2109-38-01-16-4
Orehovica, 20. 1. 2016.

Na temelju čl. 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  («Narodne novine», broj 87/08, 86/09, 92/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13 i 152/14), Osnovna škola Orehovica raspisuje

NATJEČAJ
za popunu slobodnog radnog mjesta

1.    Učitelj/ica njemačkog jezika – jedan  (1)  izvršitelj/ica, na neodređeno, nepuno radno vrijeme (20 sati)

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa, kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete za zasnivanje radnog odnosa te imati odgovarajuću stručnu spremu predviđenu čl. 105.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Na natječaj se ravnopravno mogu javiti osobe oba spola.

Pismene prijave podnose se osobno ili šalju poštom na adresu: Osnovna škola Orehovica, Školska ulica 2, 40 322 Orehovica, s naznakom: «Za natječaj»  u roku od 8 dana od objave natječaja na oglasnoj ploči škole i mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Škole. Natječaj se raspisuje 21.1.2016.
 Prijavi treba priložiti životopis te preslike dokaza o stečenoj spremi, dokaza o hrvatskom državljanstvu i uvjerenja da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za kaznena djela iz čl. 106. st. 1. Zakona o odgoju i obrazovanju ne starije od šest (6) mjeseci.
Kandidati će biti obaviješteni o rezultatima natječaja u zakonskom roku. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. 

Željko Krištofić, mag. prim. educ.
ravnatelj škole

Rezultat natječaja:

Temeljem natječaja, uz prethodnu suglasnost Školskog odbora, na radno mjesto učitelja/ice njemačkog jezika primljena je Sandra Kocijan, mag. educ. njemačkog jezika i književnosti.


REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
OSNOVNA ŠKOLA OREHOVICA

KLASA: 112-01/15-02
URBROJ: 2109-38-15-5
Orehovica, 23. 11. 2015.

Na temelju čl. 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  («Narodne novine», broj 87/08, 86/09, 92/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13 i 152/14), Osnovna škola Orehovica raspisuje

NATJEČAJ
za popunu slobodnog radnog mjesta

1. Učitelj/ica njemačkog jezika – jedan  (1)  izvršitelj/ica, na određeno, puno radno vrijeme


Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa, kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete za zasnivanje radnog odnosa te imati odgovarajuću stručnu spremu predviđenu čl. 105.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Na natječaj se ravnopravno mogu javiti osobe oba spola.

Pismene prijave podnose se osobno ili šalju poštom na adresu: Osnovna škola Orehovica, Školska ulica 2, 40 322 Orehovica, s naznakom: «Za natječaj»  u roku od 8 dana od objave natječaja na oglasnoj ploči škole i mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Škole. Natječaj se raspisuje 24.11.2015.

Prijavi treba priložiti životopis te preslike dokaza o stečenoj spremi, dokaza o hrvatskom državljanstvu i uvjerenja da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za kaznena djela iz čl. 106. st. 1. Zakona o odgoju i obrazovanju ne starije od šest (6) mjeseci.

Kandidati će biti obaviješteni o rezultatima natječaja u zakonskom roku. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. 

Željko Krištofić, mag. prim. educ.
ravnatelj škole

Rezultat natječaja:

Temeljem natječaja, uz prethodnu suglasnost Školskog odbora, na radno mjesto učitelja/ice njemačkog jezika primljena je Sandra Kocijan, mag. educ. njemačkog jezika i književnosti.


REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
OSNOVNA ŠKOLA OREHOVICA 

KLASA: 112-01/15-02

URBROJ: 2109-38-15-4

Orehovica, 23. 10. 2015.

Na temelju čl. 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi («Narodne novine», broj 87/08, 86/09, 92/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13 i 152/14), Osnovna škola Orehovica

raspisuje

NATJEČAJ
za popunu slobodnih radnih mjesta

 1. Učitelj/ica razredne nastave – dva (2) izvršitelja/ice, na određeno, puno radno vrijeme.

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa, kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete za zasnivanje radnog odnosa te imati odgovarajuću stručnu spremu predviđenu čl. 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Na natječaj se ravnopravno mogu javiti osobe oba spola. 

Pismene prijave podnose se osobno ili šalju poštom na adresu: Osnovna škola Orehovica, Školska ulica 2, 40 322 Orehovica, s naznakom: «Za natječaj»  u roku od 8 dana od objave natječaja na oglasnoj ploči škole i mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Škole. Natječaj se raspisuje 23.10.2015.

Prijavi treba priložiti životopis te preslike dokaza o stečenoj spremi, dokaza o hrvatskom državljanstvu i uvjerenja da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za kaznena djela iz čl. 106. st. 1. Zakona o odgoju i obrazovanju ne starije od šest (6) mjeseci. 

Kandidati će biti obaviješteni o rezultatima natječaja u zakonskom roku. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Priložena natječajna dokumentacija se ne vraća.

Ravnatelj škole
Željko Krištofić, mag. prim. educ.

Rezultat natječaja:

Temeljem natječaja, uz prethodnu suglasnost Školskog odbora, na radno mjesto učitelja/ice razredne nastave primljeni su Petra Ivanušić, mag. prim. educ. i Marko Ružić, mag. prim. educ.


OSNOVNA ŠKOLA OREHOVICA
Školska ulica 2
40322 Orehovica
Tel.: 040 / 635 020

Orehovica, 6. listopada  2015.

Na temelju čl. 24. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (NN 10./97., 107./07., 94./13.)  i  čl. 8. Pravilnika o radu, Osnovna škola Orehovica, Školska ulica 2, 40322 Orehovica, 

raspisuje

NATJEČAJ
za popunu radnog mjesta 

1. Odgojitelj/ica  predškolskog odgoja, puno radno vrijeme, određeno,
                           - 3 izvršitelja/ice.  

Uvjeti: 
Prema Zakonu o predškolskom odgoju i naobrazbi.

Uz prijavu na natječaj kandidati moraju priložiti:

- životopis, 
- dokaz o stručnoj spremi, 
- domovnicu,
- Izjavu o nekažnjavanju prema čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (NN 10./97., 107./07, 94./13.) (dokumenti mogu biti u preslici). 

Natječaj se raspisuje 7. listopada 2015. 

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od osam dana objave natječaja na adresu: OŠ Orehovica, Školska ulica 2,40 322 Orehovica.

Ravnatelj škole
Željko Krištofić, mag. prim. educ.

Rezultat natječaja:

Temeljem natječaja, uz prethodnu suglasnost Školskog odbora, na radno mjesto odgojiteljica predškolskog odgoja primljene su Ljiljana Topličanec, mag. prim. educ, Martina Brezovec Jurinec (odgojitelj predškolske djece)  i Monika Kamenić (odgojitelj predškolske djece).


REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
OSNOVNA ŠKOLA  OREHOVICA
Školska ulica 2, 40 322 Orehovica
Tel/fax: 040-635-020

KLASA:   100-01/15-01

URBROJ: 2109-38-15-01

Nadnevak, 24.8.2015. 

Na temelju projektnog prijedloga „Osiguravanje pomoćnika učenicima s teškoćama u školama Međimurske županije za šk.god.2015./2016.“, Osnovna škola Orehovica, objavljuje 

 NATJEČAJ 

     za pomoćnika /pomoćnicu učenicima s teškoćama:

1. pomoćnik učeniku s teškoćama u razrednoj nastavi, 2 izvršitelja, nepuno radno vrijeme – 25 sati tjedno, na određeno,

2. pomoćnik učeniku s teškoćama u predmetnoj nastavi, 1 izvršitelj, nepuno radno vrijeme – 30 sati tjedno, na određeno.

Uvjeti: 

- završena najmanje srednja stručna sprema, kandidat mora biti nezaposlena osoba registrirana na tržištu rada (na HZZ). Uz prijavu na natječaj kandidati moraju priložiti: životopis, presliku svjedodžbe/diplome, domovnicu, uvjerenje o nekažnjavanju, potvrdu zavoda da je kandidat nezaposlena osoba registrirana na tržištu rada.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja  na adresu škole: Osnovna škola Orehovica, Školska ulica 2, 40 322 Orehovica. 

Natječaj je otvoren od 25.8.2015.g. do 2.9.2015.g.godine. Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima izbora prijavljeni kandidati bit će obaviješteni u zakonskom roku.

Ravnatelj
Željko Krištofić, mag.prim.educ.

Rezultat natječaja:

Temeljem natječaja, uz prethodnu suglasnost Školskog odbora, na radno mjesto pomoćnika u razrednoj nastavi primljene su Darja Spahija i Maja Vurušić a na radno mjesto pomoćnika u predmetnoj nastavi primljena je Tanja Sabol.


OSNOVNA ŠKOLA OREHOVICA
Školska ulica 2
40322 Orehovica
Tel.: 040/ 635 020
Orehovica, 11. veljače  2014.
 
 Na temelju čl. 24. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (NN 10./97., 107./07., 94./13.)  i  čl. 8. Pravilnika o radu, Osnovna škola Orehovica, Školska ulica 2, 40322 Orehovica,
raspisuje

NATJEČAJ
za popunu radnog mjesta

1. Odgojitelj/ica  predškolskog odgoja, puno radno vrijeme, određeno,
 - 1 izvršitelj/ica. 
 

Uvjeti:
Prema Zakonu o predškolskom odgoju i naobrazbi.

Uz prijavu na natječaj kandidati moraju priložiti:
- životopis,
- dokaz o stručnoj spremi,
- domovnicu,
- Izjavu o nekažnjavanju prema čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi
  (NN 10./97., 107./07, 94./13.) (dokumenti mogu biti u preslici).
  Natječaj se raspisuje 12. veljače 2015.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od osam dana objave natječaja na adresu: OŠ Orehovica, Školska ulica 2, 40 322 Orehovica.

Željko Krištofić, dipl. uč.
               ravnatelj škole


MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
OSNOVNA ŠKOLA  OREHOVICA
Školska ulica 2, 40 322 Orehovica
Tel/fax: 040-635-020
KLASA:   100-01/14-01
URBROJ: 2109-38-14-06
Nadnevak, 21.11.2014. 

PREDMET: Objava natječaja na mrežnim stranicama HZZ  i oglasnoj ploči Škole

Osnovna škola Orehovica, raspisuje


NATJEČAJ
za zasnivanje radnog odnosa za obavljanje poslova1.    Učitelj/ica razredne nastave, puno radno vrijeme, određeno do povratka radnika sa rada u inozemstvu- 1 izvršitelj/ica.


Uvjeti:
Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Uz prijavu na natječaj kandidati moraju priložiti:
- životopis,
-dokaz o stručnoj spremi,
-domovnicu,
- Izjavu o nekažnjavanju prema čl. 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj školi i srednjoj školi (dokumenti mogu biti u preslici). 

Natječaj se raspisuje 21. studenog 2014.
 
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od osam dana objave natječaja na adresu:OŠ Orehovica, Školska ulica 2, 40 322 Orehovica.


Ravnatelj škole
Željko Krištofić, dipl. uč.


REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
OSNOVNA ŠKOLA  OREHOVICA
Školska ulica 2, 40 322 Orehovica
Tel/fax: 040-635-020
KLASA:   100-01/14-01
URBROJ: 2109-38-14-05
Nadnevak, 15.11.2014. 


PREDMET: Objava natječaja na mrežnim stranicama HZZ  i oglasnoj ploči Škole


Osnovna škola Orehovica, raspisuje


NATJEČAJ
za romske pomagače u predškoli i školiRomski pomagač u predškoli – 2 izvršitelj/ica ,
Romski pomagač u školi – 5 izvršitelj/ica ,


Uvjeti: Prema odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12 i 94/13.) 


Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti: životopis, dokaz o završenom obrazovanju, domovnicu, uvjerenje o neosuđivanosti za kaznena djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi te potpisanu Izjavu da je pripadnik romske nacionalne manjine.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja na adresu Škole:
Osnovna škola Orehovica, Školska ulica 2, 40322 Orehovica
s naznakom „Za natječaj“.

Natječaj je otvoren od 17.11.2014.g. do 25.11.2014.godine.
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
O rezultatima izbora prijavljeni kandidati bit će obaviješteni u zakonskom roku.

Ravnatelj
Željko Krištofić, dipl.uč.


REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
OSNOVNA ŠKOLA OREHOVICA
Školska ulica 2, 40 322 Orehovica
Tel/fax: 040-635-020
KLASA: 100-01/14-01
URBROJ: 2109-38-14-06
Nadnevak, 20.11.2014.


PREDMET: Objava natječaja na mrežnim stranicama HZZ i oglasnoj ploči Škole


Osnovna škola Orehovica, raspisuje


NATJEČAJ

za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa


Učitelj/učiteljica razredne nastave
– 1 izvršitelj/ica za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa, puno radno vrijeme, na određeno u trajanju od 12 mjeseci.

Uvjeti: Prema odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12 i 94/13.) i Pravilnika o stručnoj spremi i
pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (NN 47/96, 56/01).

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti: životopis, presliku diplome, domovnice te izjavu ili uvjerenje o neosuđivanosti za kaznena djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u
osnovnoj i srednjoj školi.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja na adresu Škole:
Osnovna škola Orehovica, Školska ulica 2, 40322 Orehovica
 s naznakom „Za natječaj“.

Natječaj je otvoren od 21.11.2014.g.
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
O rezultatima izbora prijavljeni kandidati bit će obaviješteni u zakonskom roku.

Ravnatelj
Željko Krištofić, dipl.uč.