Natječaj za odgojiteljice

OŠ Orehovica objavljuje natječaj za popunu radnog mjesta:

1. Odgojitelj/ica, 3 izvršitelja/ice, puno radno vrijeme, na određeno vrijeme za vrijeme trajanja predškole a najduže do 30.6.2022.

Puni tekst natječaja možete preuzeti na poveznici: dokument za preuzimanje.

Obavijest o području odnosno sadržaju i načinu vrednovanja kandidata.

Obavijest kandidatima: vrednovanje kandidata za radno mjesto odgojitelja/ce neće se održati. Poveznica do dokumenta: dokument za preuzimanje.

Natječaj za pomoćnike u nastavi

Osnovna škola Orehovica objavljuje natječaj za popunu radnih mjesta: 

 1. Pomoćnik /pomoćnica učeniku s teškoćama u predmetnoj nastavi, 1 izvršitelj/ica, nepuno radno vrijeme – ne više od 30 sati tjedno, na određeno do 21.6.2022.,
 2. Stručno komunikacijski posrednik/posrednica učenici s teškoćama u predmetnoj nastavi, 1 izvršitelj/ica, nepuno radno vrijeme – ne više od 30 sati tjedno, na određeno do 21.6.2022.,
 3. Pomoćnik /pomoćnica učenicima s teškoćama u razrednoj nastavi, 3 izvršitelja/ice, nepuno radno vrijeme – ne više od 25 sati tjedno, na određeno do 21.6.2022.

Puni tekst natječaja možete preuzeti na poveznici: dokument za preuzimanje.

Temeljem natječaja, uz suglasnost Školskog odbora, na radna mjesta primljene su:

- Sanja Oršuš -pomoćnik u razrednoj nastavi,
- Ivanka Kosi Nađ - pomoćnik u razrednoj nastavi,
- Blaženka Furdi Mihaljković - pomoćnik u razrednoj nastavi,
- Andreja Krnjak - pomoćnik u predmetnoj nastavi i
- Ines Leskovar - stručno komunikacijski posrednik.

NATJEČAJI ZA RADNA MJESTA

REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
OSNOVNA ŠKOLA OREHOVICA
Školska ulica 2, 40 322 Orehovica
Tel/fax: 040 635 020 

KLASA:112-01/21-01
URBROJ: 2109-38-01-21-23 

Orehovica, 18. svibnja  2021.

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr, 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 136/14.-RUSRH, 152/14., 7/17., 68/18., 98/19. i  64/20), članka 6. Pravilnika o radu, te članaka 5.,6. i 7. Pravilnika o zapošljavanju Osnovne škole Orehovica, ravnatelj OŠ Orehovica, objavljuje natječaj za popunu radnog mjesta:  

1. UČITELJ/ICA LIKOVNE KULTURE,  nepuno radno vrijeme (4 sata dnevno, 20 sati tjedno), neodređeno,  

Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa propisani su čl. 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr, 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 136/14.-RUSRH, 152/14., 7/17. i 68/18.) i Pravilnikom o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN br. 6/19.)  

Na natječaj se mogu javiti muške i ženske osobe u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova (Narodne novine 82/08. i 69/17.)

U prijavi na natječaj kandidat mora navesti osobne podatke ( osobno ime, adresu stanovanja, broj telefona odnosno mobitela te e-mail adresu na koju će mu biti dostavljena obavijest o datumu i vremenu procjene odnosno testiranja) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje.

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

 1. životopis
 2. diplomu, odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi
 3. dokaz o državljanstvu
 4. uvjerenje da nije pod istragom i da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od dana objave natječaja)
 5. elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Navedene isprave odnosno prilozi dostavljaju se u neovjerenoj preslici.

Prije sklapanja ugovora o radu odabrani/a kandidat/kinja dužan/na je sve navedene priloge odnosno isprave dostaviti u izvorniku ili u preslici ovjerenoj od strane javnog bilježnika sukladno Zakonu o javnom bilježništvu (Narodne novine broj 78/93., 29/94., 162/98., 16/07., 75/09., 120/16.

Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. stavka 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17.), članka 48. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92., 57/92., 77/92., 27/93., 58/93., 02/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03 i 148/13) ili članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13., 152/14. i 39/18.) dužan/na je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima. Te je dužan/a  uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti i sve potrebne dokaze iz članka 103. stavka 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji koji su dostupni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:  

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Najkasnije do isteka roka prijave na natječaj na web stranici škole objaviti će se područje provjere, pravni i drugi izvor za pripremu kandidata za testiranje, vrijeme i mjesto održavanja testiranja te rok za objavu vremena i mjesta održavanja testiranja.  

Sve kandidate koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjavaju uvjete natječaja Povjerenstvo će pozvati na procjenu odnosno testiranje najmanje 3 dana prije dana određenog za procjenu odnosno testiranje. U pozivu će biti navedeni datum, vrijeme i mjesto procjene odnosno testiranja. Poziv će se dostaviti elektroničkom poštom na e-adresu kandidata i bit će objavljen na mrežnoj stranici škole http://os-orehovica.skole.hr.

Ako kandidat ne pristupi procjeni odnosno testiranju smatra se da je odustao od prijave na natječaj. Kandidat/kinja prijavom na natječaj daje privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima tj. ispravama, a  za potrebe provedbe natječajnoj postupka sukladno važećim propisima o zaštiti osobnih podataka. 

Natječaj je otvoren od 18. do 26. svibnja 2021. (zaključno do 12,00 sati)

Pismene prijave sa traženom dokumentacijom podnose se neposredno ili poštom do najkasnije 26. svibnja 2021. godine (zaključno do 12,00 sati bez obzira na način dostave) na adresu: 

OSNOVNA ŠKOLA OREHOVICA, Školska ulica 2, 40 322 Orehovica sa naznakom „ za natječaj – učitelj/ica likovne kulture“

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Kandidat/kinja prijavljen/na na natječaj bit će obaviješten/a putem mrežne stranice školske ustanove (http://os-orehovica.skole.hr) najkasnije u roku od osam dana od dana sklapanja ugovora o radu s odabranim/nom kandidatom/kinjom.

Ravnatelj škole
Branko Sušec, prof.

Temeljem natječaja, uz prethodnu suglasnost Školskog odbora, na radno mjesto učitelja/ice likovne kulture primljena je Maja Šarec Dvorski, magistra primjenjene umjetnosti.


 

REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJE
OSNOVNA ŠKOLA OREHOVICA
Školska ulica 2, 40 322 Orehovica
Tel/fax: 040 635 020 

KLASA:112-01/21-01
URBROJ: 2109-38-01-21-18 

Orehovica, 15. ožujka  2021.

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr, 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 136/14.-RUSRH, 152/14., 7/17., 68/18., 98/19. i  64/20), članka 6. Pravilnika o radu, te članaka 5.,6. i 7. Pravilnika o zapošljavanju Osnovne škole Orehovica , ravnatelj OŠ Orehovica, objavljuje

NATJEČAJ ZA POPUNU RADNOG MJESTA

1. UČITELJ/ICA RAZREDNE NASTAVE, puno radno vrijeme, neodređeno   

Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa propisani su čl. 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr, 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 136/14.-RUSRH, 152/14., 7/17. i 68/18.) i Pravilnikom o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi ( NN br. 6/19.)  

Na natječaj se mogu javiti muške i ženske osobe u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova (Narodne novine 82/08. i 69/17.)

U prijavi na natječaj kandidat mora navesti osobne podatke ( osobno ime, adresu stanovanja, broj telefona odnosno mobitela te e-mail adresu na koju će mu biti dostavljena obavijest o datumu i vremenu procjene odnosno testiranja) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje.

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

 1. životopis
 2. diplomu, odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi
 3. dokaz o državljanstvu
 4. uvjerenje da nije pod istragom i da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( ne starije od dana objave natječaja)
 5. elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Navedene isprave odnosno prilozi dostavljaju se u neovjerenoj preslici.

Prije sklapanja ugovora o radu odabrani/a kandidat/kinja dužan/na je sve navedene priloge odnosno isprave dostaviti u izvorniku ili u preslici ovjerenoj od strane javnog bilježnika sukladno Zakonu o javnom bilježništvu (Narodne novine broj 78/93., 29/94., 162/98., 16/07., 75/09., 120/16.

Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. stavka 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17.), članka 48. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92., 57/92., 77/92., 27/93., 58/93., 02/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03 i 148/13) ili članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13., 152/14. i 39/18.) dužan/na je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima. Te je dužan/a  uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti i sve potrebne dokaze iz članka 103. stavka 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji koji su dostupni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Najkasnije do isteka roka prijave na natječaj na web stranici škole objaviti će se područje provjere, pravni i drugi izvor za pripremu kandidata za testiranje, vrijeme i mjesto održavanja testiranja te rok za objavu vremena i mjesta održavanja testiranja.  

Sve kandidate koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjavaju uvjete natječaja Povjerenstvo će pozvati na procjenu odnosno testiranje najmanje 3 dana prije dana određenog za procjenu odnosno testiranje. U pozivu će biti navedeni datum, vrijeme i mjesto procjene odnosno testiranja. Poziv će se dostaviti elektroničkom poštom na e-adresu kandidata i bit će objavljen na mrežnoj stranici škole http://os-orehovica.skole.hr

Ako kandidat ne pristupi procjeni odnosno testiranju smatra se da je odustao od prijave na natječaj. Kandidat/kinja prijavom na natječaj daje privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima tj. ispravama, a  za potrebe provedbe natječajnoj postupka sukladno važećim propisima o zaštiti osobnih podataka. 

Natječaj je otvoren od 15. do 23. ožujka 2021. (zaključno do 12,00 sati)

Pismene prijave sa traženom dokumentacijom podnose se neposredno ili poštom do najkasnije 23. ožujka 2021. godine (zaključno do 12,00 sati bez obzira na način dostave) na adresu: 

OSNOVNA ŠKOLA OREHOVICA, Školska ulica 2, 40 322 Orehovica sa naznakom „ za natječaj – učitelj/ica razredne nastave“

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Kandidat/kinja prijavljen/na na natječaj bit će obaviješten/a putem mrežne stranice školske ustanove (https://www.os-orehovica.hr/ ) najkasnije u roku od osam dana od dana sklapanja ugovora o radu s odabranim/nom kandidatom/kinjom.

Ravnatelj škole
Branko Sušec, prof.

Temeljem natječaja, uz prethodnu suglasnost Školskog odbora, na radno mjesto učiteljice razredne nastave primljena je Petra Ružić, mag. prim. educ.

.

REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
OSNOVNA ŠKOLA  OREHOVICA
Školska ulica 2, 40 322 Orehovica
Tel/fax: 040-635-020

KLASA:   112-01/21-02
URBROJ: 2109-38-01-21-19

Orehovica, 15. ožujka 2021. 

Na temelju Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnim i srednjim školama (Narodne novine, broj 87/08,  86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13 i 68/18), Pravilnika o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima (NN 102/2018, 59/19 i 22/20.) i Projektnog prijedloga „Škole jednakih mogućnosti“ u Međimurskoj županiji za školsku godinu 2020./2021., Osnovna škola Orehovica na svojoj mrežnoj stranici https://www.os-orehovica.hr/ i Oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje objavljuje

NATJEČAJ ZA POPUNU RADNOG MJESTA

- Pomoćnik /pomoćnica učenicima s teškoćama u predmetnoj nastavi, 1 izvršitelj/ica, nepuno radno vrijeme – ne više od 30 sati tjedno, na određeno, zamjena  

Uvjeti: 

 • završeno najmanje četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje, 
 • da protiv kandidata nije pokrenut kazneni postupak,
 • kandidat ne smije biti roditelj/skrbnik niti drugi član obitelji učenika kojemu će pružati potporu.

Prednost kod izbora imati će kandidati koji su već bili pomoćnici i imaju završenu edukaciju.

Na natječaj se mogu javiti muške i ženske osobe u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova (Narodne novine 82/08. i 69/17.)

U prijavi na natječaj kandidat mora navesti osobne podatke ( osobno ime, adresu stanovanja, broj telefona odnosno mobitela te e-mail adresu na koju će mu biti dostavljena obavijest o datumu i vremenu procjene odnosno testiranja) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje.

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

 1. životopis
 2. dokaz o stečenoj stručnoj spremi,
 3. dokaz o državljanstvu
 4. uvjerenje da nije pod istragom i da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( ne starije od dana objave natječaja)
 5. elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Navedene isprave odnosno prilozi dostavljaju se u neovjerenoj preslici.

Prije sklapanja ugovora o radu odabrani/a kandidat/kinja dužan/na je sve navedene priloge odnosno isprave dostaviti u izvorniku ili u preslici ovjerenoj od strane javnog bilježnika sukladno Zakonu o javnom bilježništvu (Narodne novine broj 78/93., 29/94., 162/98., 16/07., 75/09., 120/16.

Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. stavka 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17.), članka 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92., 57/92., 77/92., 27/93., 58/93., 02/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03 i 148/13) ili članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13., 152/14. i 39/18.) dužan/na je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. stavka 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji dužan/a je uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti i sve potrebne dokaze iz članka 103. stavka 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji koji su dostupni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Kandidati koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjavaju uvjete natječaja dužni su pristupiti procjeni odnosno testiranju prema odredbama Pravilnika o zapošljavanju Osnovne škole Orehovica koji je dostupan na web stranici škole.

Najkasnije do isteka roka prijave na natječaj na web stranici škole objaviti će se područje provjere, pravni i drugi izvor za pripremu kandidata za testiranje, vrijeme i mjesto održavanja testiranja te rok za objavu vremena i mjesta održavanja testiranja.  

Sve kandidate koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjavaju uvjete natječaja Povjerenstvo će pozvati na procjenu odnosno testiranje najmanje 3 dana prije dana određenog za procjenu odnosno testiranje. U pozivu će biti navedeni datum, vrijeme i mjesto procjene odnosno testiranja. Poziv će se dostaviti elektroničkom poštom na e-adresu kandidata i bit će objavljen na mrežnoj stranici škole http://os-orehovica.skole.hr

Ako kandidat ne pristupi procjeni odnosno testiranju smatra se da je odustao od prijave na natječaj. Kandidat/kinja prijavom na natječaj daje privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima tj. ispravama, a  za potrebe provedbe natječajnoj postupka sukladno važećim propisima o zaštiti osobnih podataka.. 

Natječaj je otvoren od 15. do 23. ožujka 2021. (zaključno do 12,00 sati)

Pismene prijave sa traženom dokumentacijom podnose se neposredno ili poštom do najkasnije do 23. ožujka 2021. godine (zaključno do 12,00 sati bez obzira na način dostave) na adresu: 

OSNOVNA ŠKOLA OREHOVICA, Školska ulica 2, 40 322 Orehovica sa naznakom „ za natječaj – pomoćnik/ica u predmetnoj nastavi“

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Kandidat/kinja prijavljen/na na natječaj bit će obaviješten/a putem mrežne stranice školske ustanove (https://www.os-orehovica.hr/ ) najkasnije u roku od osam dana od dana sklapanja ugovora o radu s odabranim/nom kandidatom/kinjom.

Ravnatelj škole
Branko Sušec, prof.

Zbog povratka radnice s bolovanja ne trebamo zamjenu te ovim putem obustavljamo natječajni postupak.

 

.

 

REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJE
OSNOVNA ŠKOLA OREHOVICA

Školska ulica 2, 40 322 Orehovica
Tel/fax: 040 635 020 

KLASA:112-01/21-01
URBROJ: 2109-38-01-21-15 

Orehovica, 3. ožujka  2021.

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr, 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 136/14.-RUSRH, 152/14., 7/17., 68/18., 98/19. i  64/20), članka 6. Pravilnika o radu, te članaka 5.,6. i 7. Pravilnika o zapošljavanju Osnovne škole Orehovica , ravnatelj OŠ Orehovica, objavljuje

NATJEČAJ ZA POPUNU RADNOG MJESTA

1. UČITELJ/ICA NJEMAČKOG JEZIKA (16 sati tjedno, 3,2 sata dnevno), određeno vrijeme, do povratka radnice,
2. UČITELJ/ICA NJEMAČKOG JEZIKA (24 sata tjedno, 3,6 sati dnevno), određeno vrijeme, do povratka radnice,
3. UČITELJ/ICA MATEMATIKE  (18 sati tjedno, 3,6 satI dnevno), određeno vrijeme, do povratka radnice s rodiljnog dopusta,
4. UČITELJ/ICA FIZIKE (16 sati tjedno, 3,2 sata dnevno), neodređeno vrijeme, 
5. UČITELJ/ICA RAZREDNE NASTAVE U PRODUŽENOM BORAVKU (20 sati tjedno, 4 sata dnevno), određeno vrijeme do 15. lipnja 2021.,  

Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa propisani su čl. 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr, 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 136/14.-RUSRH, 152/14., 7/17. i 68/18.) i Pravilnikom o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi ( NN br. 6/19.)  

Na natječaj se mogu javiti muške i ženske osobe u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova (Narodne novine 82/08. i 69/17.)

U prijavi na natječaj kandidat mora navesti osobne podatke ( osobno ime, adresu stanovanja, broj telefona odnosno mobitela te e-mail adresu na koju će mu biti dostavljena obavijest o datumu i vremenu procjene odnosno testiranja) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje.

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

 1. Životopis
 2. diplomu, odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi
 3. dokaz o državljanstvu
 4. uvjerenje da nije pod istragom i da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( ne starije od dana objave natječaja)
 5. elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Navedene isprave odnosno prilozi dostavljaju se u neovjerenoj preslici.

Prije sklapanja ugovora o radu odabrani/a kandidat/kinja dužan/na je sve navedene priloge odnosno isprave dostaviti u izvorniku ili u preslici ovjerenoj od strane javnog bilježnika sukladno Zakonu o javnom bilježništvu (Narodne novine broj 78/93., 29/94., 162/98., 16/07., 75/09., 120/16.

Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. stavka 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17.), članka 48. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92., 57/92., 77/92., 27/93., 58/93., 02/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03 i 148/13) ili članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13., 152/14. i 39/18.) dužan/na je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima. Te je dužan/a  uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti i sve potrebne dokaze iz članka 103. stavka 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji koji su dostupni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:  

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Najkasnije do isteka roka prijave na natječaj na web stranici škole objaviti će se područje provjere, pravni i drugi izvor za pripremu kandidata za testiranje, vrijeme i mjesto održavanja testiranja te rok za objavu vremena i mjesta održavanja testiranja.  

Sve kandidate koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjavaju uvjete natječaja Povjerenstvo će pozvati na procjenu odnosno testiranje najmanje 3 dana prije dana određenog za procjenu odnosno testiranje. U pozivu će biti navedeni datum, vrijeme i mjesto procjene odnosno testiranja. Poziv će se dostaviti elektroničkom poštom na e-adresu kandidata i bit će objavljen na mrežnoj stranici škole http://os-orehovica.skole.hr

Ako kandidat ne pristupi procjeni odnosno testiranju smatra se da je odustao od prijave na natječaj. Kandidat/kinja prijavom na natječaj daje privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima tj. ispravama, a  za potrebe provedbe natječajnoj postupka sukladno važećim propisima o zaštiti osobnih podataka. 

Natječaj je otvoren od 3. do 11. ožujka 2021. (zaključno do 12,00 sati)

Pismene prijave sa traženom dokumentacijom podnose se neposredno ili poštom do najkasnije 11. ožujka 2021. godine (zaključno do 12,00 sati bez obzira na način dostave) na adresu: 

OSNOVNA ŠKOLA OREHOVICA, Školska ulica 2, 40 322 Orehovica sa naznakom „ za natječaj – radno mjesto za koje se prijavljujete“

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Kandidat/kinja prijavljen/na na natječaj bit će obaviješten/a putem mrežne stranice školske ustanove (http://os-orehovica.skole.hr/ ) najkasnije u roku od osam dana od dana sklapanja ugovora o radu s odabranim/nom kandidatom/kinjom.

Ravnatelj škole
Branko Sušec, prof.

Prema Odluci Školskog odbora, sa sjednice održane 25.3.2021. za radno mjesto: 
- Učiteljice njemačkog jezika 4,8 sati dnevno primljena je Branka Matjanec,
-Učiteljice njemačkog jezika 3,2 sata dnevno primljena je Tamara Kušter,

-Učiteljice fizike 3,2 sata dnevno primljena je Tatjana Jakopica,
-Učiteljice matematike 3,6 sati dnevno primljena je Tatjana Jakopic,
-Učiteljice razredne nastave u produženom boravku 4,00 sata dnevno primljena je Jelena Platužić Marciuš


 

REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
OSNOVNA ŠKOLA OREHOVICA
Školska ulica 2, 40 322 Orehovica

Tel/fax: 040 635 020 

KLASA:112-01/21-01
URBROJ: 2109-38-01-21-7

Orehovica, 5. veljače  2021.

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr, 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 136/14.-RUSRH, 152/14., 7/17. i 68/18.), članka 6. Pravilnika o radu, te članaka 5.,6. i 7. Pravilnika o zapošljavanju Osnovne škole Orehovica , ravnatelj OŠ Orehovica, objavljuje

NATJEČAJ ZA POPUNU RADNOG MJESTA

 1. Spremač/ica  (20 sati tjedno, 4 sata dnevno), neodređeno vrijeme  
 2. Kuhar/ica      (20 sati tjedno, 4 sata dnevno), neodređeno vrijeme

Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa propisani su čl. 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  i Pravilnikom o djelokrugu rada tajnika te administrativno-tehničkim i pomoćnim poslovima koji se obavljaju u osnovnoj školi (NN 40/14)zapreke za zasnivanje radnog odnosa u školskoj ustanovi propisane su člankom 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Na natječaj se mogu javiti muške i ženske osobe u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova (Narodne novine 82/08. i 69/17.)

U prijavi na natječaj kandidat mora navesti osobne podatke ( osobno ime, adresu stanovanja, broj telefona odnosno mobitela te e-mail adresu na koju će mu biti dostavljena obavijest o datumu i vremenu procjene odnosno testiranja) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje.

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

 1. životopis
 2. svjedodžbu o završenoj osnovnoj školi za spremača/icu, 
 3. svjedodžbu o završenoj srednjoj školi za kuhara/icu,
 4. dokaz o državljanstvu
 5. uvjerenje da nije pod istragom i da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( ne starije od dana objave natječaja)
 6. elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Navedene isprave odnosno prilozi dostavljaju se u neovjerenoj preslici.

Prije sklapanja ugovora o radu odabrani/a kandidat/kinja dužan/na je sve navedene priloge odnosno isprave dostaviti u izvorniku ili u preslici ovjerenoj od strane javnog bilježnika sukladno Zakonu o javnom bilježništvu (Narodne novine broj 78/93., 29/94., 162/98., 16/07., 75/09., 120/16.

Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. stavka 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17.), članka 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92., 57/92., 77/92., 27/93., 58/93., 02/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03 i 148/13) ili članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13., 152/14. i 39/18.) dužan/na je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. stavka 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji dužan/a je uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti i sve potrebne dokaze iz članka 103. stavka 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji koji su dostupni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Kandidati koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjavaju uvjete natječaja dužni su pristupiti procjeni odnosno testiranju prema odredbama Pravilnika o zapošljavanju Osnovne škole Orehovica koji je dostupan na web stranici škole.

Najkasnije do isteka roka prijave na natječaj na web stranici škole objaviti će se područje provjere, pravni i drugi izvor za pripremu kandidata za testiranje, vrijeme i mjesto održavanja testiranja te rok za objavu vremena i mjesta održavanja testiranja.  

Sve kandidate koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjavaju uvjete natječaja Povjerenstvo će pozvati na procjenu odnosno testiranje najmanje 2 dana prije dana određenog za procjenu odnosno testiranje. U pozivu će biti navedeni datum, vrijeme i mjesto procjene odnosno testiranja. Poziv će se dostaviti elektroničkom poštom na e-adresu kandidata i bit će objavljen na mrežnoj stranici škole http://os-orehovica.hr

Ako kandidat ne pristupi procjeni odnosno testiranju smatra se da je odustao od prijave na natječaj. Kandidat/kinja prijavom na natječaj daje privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima tj. ispravama, a  za potrebe provedbe natječajnoj postupka sukladno važećim propisima o zaštiti osobnih podataka.. 

Natječaj je otvoren od 5. do 15. veljače 2021.. (zaključno do 12,00 sati)

Pismene prijave sa traženom dokumentacijom podnose se neposredno ili poštom do najkasnije 15. veljače 2021. godine (zaključno do 12,00 sati bez obzira na način dostave) na adresu: 

OSNOVNA ŠKOLA OREHOVICA, Školska ulica 2, 40 322 Orehovica
sa naznakom „ za natječaj – naziv radnog mjesta za koje se kandidat prijavljuje“

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Kandidat/kinja prijavljen/na na natječaj bit će obaviješten/a putem mrežne stranice školske ustanove (http://os-orehovica.hr) najkasnije u roku od osam dana od dana sklapanja ugovora o radu s odabranim/nom kandidatom/kinjom.

Ravnatelj Branko Sušec, prof.

Prema Odluci Školskog odbora OŠ Orehovica za radno mjesto kuharice primljena je Danijela Fučec, SSS kuharica  iz Ivanovca.  Prema Odluci Školskog odbora OŠ Orehovica za radno mjesto spremačice primljena je Danijela Fučec iz Ivanovca.

Više članaka ...

 1. .
 2. .
 3. .
 4. .
 5. .