.

REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
OSNOVNA ŠKOLA OREHOVICA
Školska ulica 2, 40 322 Orehovica

Tel/fax: 040 635 020 

KLASA:112-01/20-01
URBROJ: 2109-38-01-20-47

Orehovica, 9. listopada 2020.

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr, 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 136/14.-RUSRH, 152/14., 7/17., 68/18., 98/19. i  64/20), članka 6. Pravilnika o radu, te članaka 5.,6. i 7. Pravilnika o zapošljavanju Osnovne škole Orehovica , ravnatelj OŠ Orehovica, objavljuje

NATJEČAJ ZA POPUNU RADNOG MJESTA

 1. UČITELJ/ICA FIZIKE  (16 sati tjedno, 3,2 sata dnevno), neodređeno vrijeme 
 2. UČITELJ/ICA MATEMATIKE (18 sati tjedno, 3,6 sati dnevno), određeno vrijeme – do povratka radnice s rodiljnog
 3. KNJIŽNIČAR/KA  (40 sati tjedno, 8 sati dnevno), određeno vrijeme -  do povratka radnice s rodiljnog,
 4. UČITELJ/ICA NJEMAČKOG JEZIKA (16 sati tjedno, 3,2 sata dnevno), određeno vrijeme, do povratka radnice,
 5. UČITELJ/ICA HRVATSKOG JEZIKA  (15 sati tjedno, 3 sata dnevno), određeno vrijeme, do 18. lipnja 2021.
 6. ODGOJITELJ/ICA (tri osobe na puno radno vrijeme).

Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa propisani su čl. 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr, 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 136/14.-RUSRH, 152/14., 7/17. i 68/18.) i Pravilnikom o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi ( NN br. 6/19.) Uvjeti pod 6. prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (10/97, 107/07 i 94/13).

Na natječaj se mogu javiti muške i ženske osobe u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova (Narodne novine 82/08. i 69/17.)

U prijavi na natječaj kandidat mora navesti osobne podatke ( osobno ime, adresu stanovanja, broj telefona odnosno mobitela te e-mail adresu na koju će mu biti dostavljena obavijest o datumu i vremenu procjene odnosno testiranja) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje. 

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

 1. životopis
 2. diplomu, odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi
 3. dokaz o državljanstvu
 4. uvjerenje da nije pod istragom i da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( ne starije od dana objave natječaja)
 5. elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Navedene isprave odnosno prilozi dostavljaju se u neovjerenoj preslici.

Prije sklapanja ugovora o radu odabrani/a kandidat/kinja dužan/na je sve navedene priloge odnosno isprave dostaviti u izvorniku ili u preslici ovjerenoj od strane javnog bilježnika sukladno Zakonu o javnom bilježništvu (Narodne novine broj 78/93., 29/94., 162/98., 16/07., 75/09., 120/16.

Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. stavka 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17.), članka 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92., 57/92., 77/92., 27/93., 58/93., 02/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03 i 148/13) ili članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13., 152/14. i 39/18.) dužan/na je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. stavka 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji dužan/a je uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti i sve potrebne dokaze iz članka 103. stavka 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji koji su dostupni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Kandidati koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjavaju uvjete natječaja dužni su pristupiti procjeni odnosno testiranju prema odredbama Pravilnika o zapošljavanju Osnovne škole Orehovica koji je dostupan na web stranici škole.

Najkasnije do isteka roka prijave na natječaj na web stranici škole objaviti će se područje provjere, pravni i drugi izvor za pripremu kandidata za testiranje, vrijeme i mjesto održavanja testiranja te rok za objavu vremena i mjesta održavanja testiranja.  

Sve kandidate koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjavaju uvjete natječaja Povjerenstvo će pozvati na procjenu odnosno testiranje najmanje 3 dana prije dana određenog za procjenu odnosno testiranje. U pozivu će biti navedeni datum, vrijeme i mjesto procjene odnosno testiranja. Poziv će se dostaviti elektroničkom poštom na e-adresu kandidata i bit će objavljen na mrežnoj stranici škole https://os-orehovica.hr

Ako kandidat ne pristupi procjeni odnosno testiranju smatra se da je odustao od prijave na natječaj. Kandidat/kinja prijavom na natječaj daje privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima tj. ispravama, a  za potrebe provedbe natječajnoj postupka sukladno važećim propisima o zaštiti osobnih podataka.

Natječaj je otvoren od 9. do 17. listopada 2020. (zaključno do 14,00 sati)

Pismene prijave sa traženom dokumentacijom podnose se neposredno ili poštom do najkasnije 17. listopada 2020. godine (zaključno do 14,00 sati bez obzira na način dostave) na adresu:
OSNOVNA ŠKOLA OREHOVICA, Školska ulica 2, 40 322 Orehovica
sa naznakom "za natječaj – naziv radnog mjesta za koje se kandidat prijavljuje"

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Kandidat/kinja prijavljen/na na natječaj bit će obaviješten/a putem mrežne stranice školske ustanove (https://www.os-orehovica.hr) najkasnije u roku od osam dana od dana sklapanja ugovora o radu s odabranim/nom kandidatom/kinjom.

Ravnatelj  Branko Sušec, prof.

Na temelju natječaja objavljenog na Internet stranici HZZ-a i OŠ Orehovica dana 9. listopada 2020. Školski odbor Osnovne škole Orehovica daje suglasnost  za zapošljavanje:

 1. Za radno mjesto učiteljice fizike – Tatjana Jakopic, magistra primarnog obrazovanja iz Podbresta 
 2. Za radno mjesto učiteljice matematike – Tatjana Jakopic, magistra primarnog obrazovanja iz Podbresta
 3. Za radno mjesto učiteljice hrvatskog jezika, za dopunsko učenje hrvatskog jezika – Željka Podgorelec, magistra edukacije hrvatskog jezika i književnosti iz Donjeg Kraljevca 
 4. Za radno mjesto odgojiteljice u predškoli: 3 osobe na puno radno vrijeme – Petra Ružić, magistra primarnog obrazovanja iz Orehovice, Monika Horvat, odgojitelj predškolske djece iz Male Subotice i Maja Slaviček, magistra primarnog obrazovanja iz Čukovca
 5. Za radno mjesto stručnog suradnika knjižničara – Tomislav Pintarić, magistar kroatistike iz Nedelišća